Backoffice WFD

Title
Ga naar de inhoud
Leveringsvoorwaarden
 • Algemene voorwaarden
 • Tarief en vergoeding
 • Overmacht en aansprakelijkheid
 • Aanvang en duur van de overeenkomst
 • Toepasselijk recht en geschillen

Algemene Voorwaarden
 1. Klanten van opdrachtgever als bedoeld in deze overeenkomst zijn natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan gegevens toegankelijk zijn gemaakt door opdrachtgever voor Backoffice WFD door aan Backoffice WFD codes te geven als bedoeld in de hieronder opgenomen artikel 2.
 2. Opdrachtgever verstrekt aan Backoffice WFD codes die het mogelijk maken voor Backoffice WFD om te werken in geautomatiseerde bestanden die beheerd worden door systeemleverancier (zoals Van Kampen Groep te Hoorn, assistent CRM etc.)althans een of meer van de vennootschappen die ressorteren onder deze groep. Deze codes zijn een gebruikersnaam, een wachtwoord en een inlogcode.
 3. Backoffice WFD garandeert dat zij geen agentschap heeft bij enige verzekeraar, geldverstrekker of een andere aan financiële instelling gelieerde partij, en dat zij uitsluitend werkzaam is als administratiekantoor.
 4. Opdrachtgever exploiteert voor eigen rekening en risico als tussenpersoon op het gebied van verzekeringen een onderneming, en draagt zelf zorg voor alle daartoe benodigde vergunningen, certificaten, relaties met verzekeraars of andere financiële instellingen, en voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgever vrijwaart uitdrukkelijk Backoffice WFD tegen alle aanspraken van derden die erop berusten of mede op berusten dat op een of meer punten niet is voldaan aan hetgeen in de vorige zin is opgenomen als omschrijving van de hoedanigheid van opdrachtgever en als diens verplichtingen.
 5. Voor zover andere werkzaamheden dan genoemd in artikel 4 zullen worden uitgevoerd, zijn deze werkzaamheden vermeld op een “Bijlage werkzaamheden”, die door opdrachtgever en Backoffice WFD is geparafeerd, het nummer draagt van deze overeenkomst en gedateerd op dezelfde dag als deze overeenkomst. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

Tarief en vergoeding
 1. De vergoedingen voor de werkzaamheden door Backoffice WFD worden berekend per klant, volgens de bijlage “Bijlage vergoedingen” die is voorzien van de datum en het nummer van deze overeenkomst en die door beide partijen is geparafeerd. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.
 2. Opdrachtgever stelt Backoffice WFD in staat alle aan haar verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst via automatische incasso te innen. Backoffice WFD incasseert in de eerste week van de maand over de voorgaande periode. Onmogelijkheid om automatisch te incasseren, geeft Backoffice WFD het recht alle werkzaamheden op te schorten, indien na het verstrijken van de eerste veertien dagen van de maand nog steeds niet is betaald door opdrachtgever, totdat opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Overmacht en aansprakelijkheid
 1. Backoffice WFD is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van uitval van het geautomatiseerde systeem of het gevolg is van ontoegankelijkheid van dit systeem door een oorzaak die niet aan Backoffice WFD is te wijten. Bij een dergelijke calamiteit zal Backoffice WFD zo snel mogelijk en zo goed mogelijk noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren, nadat de uitval of ontoegankelijkheid is opgeheven.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Backoffice WFD tegen eventuele aanspraken van klanten, softwareleveranciers, die berusten op gestelde gebreken, voor zover Backoffice WFD niet anders heeft gedaan dan handelen en nalaten conform deze overeenkomst.
 3. Backoffice WFD is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van kennelijke typefouten en dergelijke misslagen.

Aanvang en duur van de overeenkomst
 1. De overeenkomst gaat in op ..-..-202. en heeft een looptijd van nog te bepalen aantal maanden.
 2. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd tenminste 2 maanden voor het einde van een lopende contractstermijn tegen het einde van die contractstermijn.
 3. Elk der partijen kan de overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van de andere partij, mits eerst de andere partij bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om het gebrek op te heffen.
 4. De overeenkomst eindigt zonder dat er enige handeling door de andere partij hoeft te worden gedaan in de volgende omstandigheden:
  • een partij verkeert in de staat van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering
  • een partij vestigt zich buiten Nederland
  • een partij die natuurlijk persoon is komt te overlijden

    
Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Terug naar de inhoud