Leveringsvoorwaarden

  • 1. Klanten van opdrachtgever als bedoeld in deze overeenkomst zijn natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan gegevens toegankelijk zijn gemaakt door opdrachtgever voor Backoffice WFD door aan Backoffice WFD codes te geven als bedoeld in de hieronder opgenomen artikel 2.

  • 2. Opdrachtgever verstrekt aan Backoffice WFD codes die het mogelijk maken voor Backoffice WFD om te werken in geautomatiseerde bestanden die beheerd worden door systeemleverancier (zoals Van Kampen Groep te Hoorn, assistent CRM etc.)althans een of meer van de vennootschappen die ressorteren onder deze groep. Deze codes zijn een gebruikersnaam, een wachtwoord en een inlogcode.

  • 3. Backoffice WFD garandeert dat zij geen agentschap heeft bij enige verzekeraar, geldverstrekker of een andere aan financiële instelling gelieerde partij, en dat zij uitsluitend werkzaam is als administratiekantoor.

  • 4. Opdrachtgever exploiteert voor eigen rekening en risico als tussenpersoon op het gebied van verzekeringen een onderneming, en draagt zelf zorg voor alle daartoe benodigde vergunningen, certificaten, relaties met verzekeraars of andere financiële instellingen, en voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgever vrijwaart uitdrukkelijk Backoffice WFD tegen alle aanspraken van derden die erop berusten of mede op berusten dat op een of meer punten niet is voldaan aan hetgeen in de vorige zin is opgenomen als omschrijving van de hoedanigheid van opdrachtgever en als diens verplichtingen.

  • 5. Voor zover andere werkzaamheden dan genoemd in artikel 4 zullen worden uitgevoerd, zijn deze werkzaamheden vermeld op een "Bijlage werkzaamheden", die door opdrachtgever en Backoffice WFD is geparafeerd, het nummer draagt van deze overeenkomst en gedateerd op dezelfde dag als deze overeenkomst. Deze bijlage maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

Lees verder

Welkom bij Backoffice WFD

Backoffice WFD is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het verlenen van dienstverlening op assurantiegebied.
In de praktijk bent u als adviseur bijna 60 tot 70 % van uw tijd bezig met het verrichten van administratieve handelingen. Dit kost dagelijks veel tijd. Tijd die u liever aan uw relaties besteed. Backoffice WFD maakt dit mogelijk voor u.
Backoffice WFD houd zich niet bezig met de provisiestructuur of agentschappen, u weet immers zelf het beste welke maatschappij bij u past.

info@backofficewfd.nl